ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 เม.ย. 63 ส่ง SARให้ฝ่ายสำนัก
08 เม.ย. 63 ถึง 09 เม.ย. 63 ตรวจติดตามประเมินผลประกันคุณภาพภายในแบบสลับฝ่าย (IQA)
30 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบทุกระดับชั้น
27 มี.ค. 63 ประชุมครูประจำเดือน
25 มี.ค. 63 ประชุมกรรมการโรงเรียน
ส่งสรุปโครงการปีการศึกษา 2562
16 มี.ค. 63 ถึง 10 เม.ย. 63 เรียนภาคฤดูร้อน
06 มี.ค. 63 นักเรียน ม.3 รับใบประกาศนียบัตร
มิสซาปิดปีการศึกษา
ส่งคะแนนวิชาการ
ส่งเล่มโครงการสถานศึกษาสีขาว

02 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 สอบซ่อม
28 ก.พ. 63 ประชุมครูประจำเดือน
ส่งบัญชีเรียกชื่อ
แนะแนวอัตลักษณ์5
26 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 สอบปลายภาคเรียนที่2/2562

21 ก.พ. 63 กำหนดส่งแบบประเมิน SDQ ภาคเรียนที่2/2562
คำสอน/พุทธปฏิบัติ

20 ก.พ. 63 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562
19 ก.พ. 63 ประชุมกรรมการโรงเรียน
18 ก.พ. 63 ตรวจห้องเรียน
ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน
14 ก.พ. 63 ถึง 14 ม.ค. 63 ประชุมฝ่าย
กำหนดส่งแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่2/2562
องค์กรคาทอลิก
13 ก.พ. 63 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งที่4/2562
12 ก.พ. 63 ถึง 13 ก.พ. 63 ทดสอบการอ่านวิเคราะห์
08 ก.พ. 63 ถึง 09 ก.พ. 63 ปัจฉิม ม.3
07 ก.พ. 63 ประชุมกลุ่มสาระ
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
คำสอนบูรณาการ/กิจกรรมนักเรียนพุทธ
03 ก.พ. 63 ติดตามการค้างชำระค่าธรรมเนียมครั้งที่4/2562
ฝ่ายสำนักบริหาร/ธุรการการเงิน
31 ม.ค. 63 ประชุมครูประจำเดือน
แนะแนว
28 ม.ค. 63 ตรวจห้องเรียน
ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน
24 ม.ค. 63 ส่งบัญชีเรียกชื่อ/ส่งสื่อชิ้นที่2
คำสอน/พุทธประวัติ
22 ม.ค. 63 ประชุมกรรมการโรงเรียน
17 ม.ค. 63 องค์กรคาทอลิก/กิจกรรมนักเรียนพุทธ
16 ม.ค. 63 วันครู
15 ม.ค. 63 ส่งคะแนนกลาคภาคเรียนที่2/2562
13 ม.ค. 63 แจกแบบประเมิน SDQ ภาคเรียนที่2/2562
10 ม.ค. 63 วันเด็กแห่งชาติ
ประชุมฝ่าย
แจกแบบประเมินคุณลักษณะ
คำสอน/พุทธปฏิบัติ
08 ม.ค. 63 ถึง 09 ม.ค. 63 สอบกลางภาคเรียนที่2/2562
03 ม.ค. 63 ประชุมกลุ่มสาระ
02 ม.ค. 63 เปิดเรียน
01 ม.ค. 63 วันปีใหม่
31 ธ.ค. 62 วันสิ้นปี
25 ธ.ค. 62 ถึง 30 ธ.ค. 62 หยุดเรียนโอกาสคริสต์มาส
23 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคริสต์มาส
- สังสรรค์คริสต์มาส-ปีใหม่
20 ธ.ค. 62 ประชุมครูประจำเดือน
- ส่งบัญชีเรียกชื่อ

18 ธ.ค. 62 ประชุมกรรมการโรงเรียน
13 ธ.ค. 62 Feast day ซิสเตอร์ลูชีอา สุทิศา อิ่มสุวรรณ
- ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่2/2562
- กำหนดส่งรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่2/2562
- องค์กรคาทอลิก
06 ธ.ค. 62 ประชุมกลุ่มสาระ
คำสอนบูรณาการ
กิจกรรมนักเรียนพุทธ
04 ธ.ค. 62 กิจกรรมน้อมรำลึก ร.9
03 ธ.ค. 62 Feast day คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ สมภพ แซ่โก
- กิจกรรมตรวจสารเสพติดครั้งที่2/2562
02 ธ.ค. 62 ติดตามการค้างชำระค่าธรรมเนียมครั้งที่3/2562
กิจกรรมลดขยะให้เป็นศูนย์ครั้งที่2/2562
29 พ.ย. 62 ประชุมครูประจำเดือน
- ส่งบัญชีเรียกชื่อ ส่งสื่อการเรียนการสอนชิ้นที่1
- แนะแนว
26 พ.ย. 62 ตรวจห้องเรียน
ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน
22 พ.ย. 62 ราชสดุดี
- คำสอนบูรณาการ
- กิจกรรมนักเรียนพุทธ
20 พ.ย. 62 ประชุมกรรมการโรงเรียน
ฝ่ายสำนักบริหาร/ธุรการการเงิน
15 พ.ย. 62 องค์กรคาทอลิก
กิจกรรมนักเรียนพุทธ
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
14 พ.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งที่3/2562
ฝ่ายสำนักบริหาร/ธุรการการเงิน
14 พ.ย. 62 ถึง 16 พ.ย. 62 ค่ายลูกเสือสามัญ
ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
11 พ.ย. 62 กิจกรรมทำกระทง
- ลอยกระทง
ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน
06 พ.ย. 62 ถึง 13 พ.ย. 62 นิเทศการสอนภาคเรียนที่2/2562
04 พ.ย. 62 เริ่มโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2562
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
01 พ.ย. 62 ครูลงนิเทศการสอน
- แจกใบกรอกคะแนนก่อนกลางภาคเรียนที่ 2/2562
- ประชุมสาระ
ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
28 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
26 ต.ค. 62 แนะแนวอัตลักษณ์5
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
23 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช
16 ต.ค. 62 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2562
ฝ่ายสำนักบริหาร/ธุรการการเงิน
11 ต.ค. 62 ประชุมฝ่าย
ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ และฝ่ายสำนักบริหาร/ธุรการการเงิน
07 ต.ค. 62 ส่งคะแนนปลายภาคเรียนที่ 1/2562
ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
04 ต.ค. 62 ประชุมกลุ่มสาระ
ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
27 ก.ย. 62 ประชุมครูประจำเดือนกันยายน
25 ก.ย. 62 ถึง 27 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่1/2562
18 ก.ย. 62 ประชุมกรรมการโรงเรียน
13 ก.ย. 62 ประชุมฝ่าย
12 ก.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารฯครั้งที่2/2562
06 ก.ย. 62 ประชุมกลุ่มสาระ
02 ก.ย. 62 ติดตามการค้างชำระค่าธรรมเนียมครั้งที่2/2562