ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ผู้ช่วยฯฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ครูแสงเดือน   จิตตวิกูล

คณะกรรมการ
ครูนิจจา   ฝ่นเรือง
มาสเตอร์นิรันดร์   วิจิตร
ครูเตือนจันทร์   หนูงาม
มาสเตอร์นิวัตร   ทองพูล
Mr. Mark Neil Caeg Antenor