กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูแสงเดือน จิตตวิกูล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 084 - 132 1428

ครูเตือนจันทร์ หนูงาม
เบอร์โทร : 080 - 015 4187
อีเมล์ : Theanjan@hotmail.com

Miss Geneva B. Borigas
ครูพิเศษ