ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน

ผู้ช่วยฯฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน
ครูนภาพร   พินภิรมย์

คณะกรรมการ
ครูชำเรือง   สีสม
ครูวราลักษณ์   ไทยเจริญ
มาสเตอร์กฤษดา   พ่วงพูล
มาสเตอร์เจษฎา   หมื่นชรา