คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงทรงวุฒิ วงษ์สิริโรจน์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงอิทธิพล หางสลัด
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้จัดการโรงเรียนประชาสงเคราะห์
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงลือชัย จันทร์โป๊
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวัลลภ วงษ์แก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัมพันธ์ชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : ดร.อรวรรณ กิตตกุลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัมพันธ์ชุมชนและการปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายนพคุณ จิตสุขผาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางแสงเดือน จิตตวิกูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์นิภา รักผกาวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์