คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

ครูแสงดาว สาระคามสำโรง
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง1
เบอร์โทร : 084 - 560 3994
อีเมล์ : am_sangdow@hotmail.com

ครูพาขวัญ นภากุลทอง
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง2

ครูนิตยา บุญคง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

ครูสุรีรัตน์ ศิริรัตน์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

ครูเพลินใจ พานทอง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 081 - 576 5523
อีเมล์ : -

ครูเจริญศรี แพงไพรี
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 087 - 485 0977
อีเมล์ : -

ครูวิมลนาฏ ทองสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

ครูศิรินญา หว่างรัศมี
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 086 - 138 2101
อีเมล์ : -

ครูรุจิรา บุตรงาม
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

ครูนภาพร บุญสร้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

ครูสุภาภรณ์ ทอแสงเสถียร
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3
เบอร์โทร : 089 - 549 8953
อีเมล์ : -

ครูเทพทอง ทองเหลือง
ครูพิเศษ
เบอร์โทร : 091-171-1564
อีเมล์ : -

ครูสร้อยพิกุล ศรีจันทร์
ครูพิเศษ

มาสเตอร์ต่อศักดิ์ พวงพุฒ
ครูพิเศษ

Miss Aileen Egonia Sanchez
ครูพิเศษ