ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

มาสเตอร์กมล คูคีรีเขต

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ครูชำเรือง สีสม

ครูผาณิต ห่านตระกูล