คณะกรรมการโรงเรียน
คณะกรรมการโรงเรียน
คณะกรรมการโรงเรียน
 1. บาทหลวงวิเชียร          ฉันทพิริยกุล          ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
 2. บาทหลวงสมภพ          แซ่โก                  ผู้จัดการโรงเรียน
 3. ซิสเตอร์นิภา                รักผกาวงศ์          ผู้อำนวยการโรงเรียน
 4. ครูสุกัญญา                  บุญเชิญ              ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหาร/ธุรการ-การเงิน
 5. ครูแสงเดือน                จิตตวิกูล              ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 6. ครูพิไลวรรณ               โฉมศรี                ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
 7. ครูนภาพร                    พินภิรมย์             ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน
 8. ครูอนุชน์                       เกิดปราง             ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
 9. ครูเทพทอง                   ทองเหลือง           หัวหน้าระดับปฐมวัย/หัวหน้างานบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
 10. ครูสุภาภรณ์                  ทอแสงเสถียร      หัวหน้าส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 11. ครูเจริญศรี                   แพงไพรี             หัวหน้างานบริการและกิจการนักเรียน
 12. ครูพาขวัญ                    นภากุลทอง          หัวหน้างานอภิบาลและแพร่ธรรม