สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
 
คบเพลิง
หมายถึง ความรู้แสงสว่างแห่งปัญญาที่รุ่งโรจน์ดังคบเพลิง
 

รัศมี
หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ที่แผ่กระจายดังรัศมี 
คือนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ได้นำความรู้
ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
 

อักษรย่อ ป ส
หมายถึง นักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์
 

โล่
หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์
เป็นบุคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ประกอบไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักศาสนาเปรียบเสมือนโล่ที่ป้องกันตนเอง
ให้พ้นจากอันตรายจากสิ่งต่าง ๆ

----------------------------------------------------------------------------------------------------


คำขวัญ

สามัคคี      มีวินัย     ใฝ่เรียนรู้


คติพจน์
รักสะอาด    มารยาทดี    มีระเบียบ
 

สีประจำโรงเรียน 
สีน้ำเงิน – ขาว  

 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกเฟื่องฟ้า
 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นประดู่