วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์เด่น
เป็นโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก
มุ่งผลสัมฤทธิ์แบบองค์รวม
 


ปรัชญาการศึกษา คือ "การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต"
การศึกษา คือ การพัฒนาคนทั้งครบในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อจะได้เป็นคนครบบริบูรณ์นำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของสังคม
พัฒนาชีวิต คือ การรู้จักความจริงและรักความดี เพื่อบรรลุถึงสันติสุขและความเจริญทางสัมพันธภาพระหว่างชีวิตกับความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรมกับพระวรสาร ความรู้คู่คุณธรรมเป็นจิตสำนึกของ มนุษย์ทุกคน