ฝ่ายบริหารหลักสูตรฯ
ฝ่ายบริหารหลักสูตรฯ

ผู้ช่วยฯฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ   

ครูพิไลวรรณ   โฉมศรี


คณะกรรมการ 

ครูมาริษา   แว่นวงษ์ 
ครูปภัสสร   ลุนลี
 ครูภัสสร   ชาญสมุทร
มาสเตอร์กมล   คูคีรีเขต
มาสเตอร์ณัฐวัตร  เกิดปราง