พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
พันธกิจโรงเรียน
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามปรัชญาการศึกษาคาทอลิก ที่เน้นการพัฒนาความเป็นมนุษย์ครอบคลุมทุกด้านสู่การเป็นคนดี และมีการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก มีบรรยากาศของการประกาศข่าวดี บรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิกในโรงเรียน  การดูแลเอาใจนักเรียนด้วยความรัก ความเมตตา ความอบอุ่น (ว.1/ ม.1ตบ.1.2 ปฐมวัย/ม.1ตบ1.2 (1) ขั้นพื้นฐาน/มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก)

2. พัฒนาบุคลากรทั้งระดับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกระดับให้มีคุณธรรมและคุณลักษณะนิสัยตามคุณค่าพระวรสารและตามอัตลักษณ์ (5) ของโรงเรียน สามารถปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาที่ตนนับถือ เป็นแบบอย่างดีและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม (ว.1/ ม.1ตบ.1.2 ปฐมวัย/ม.1ตบ1.2 (1) ขั้นพื้นฐาน/มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก)

3. พัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีคุณธรรมตามจุดเน้น ปรัชญาและอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของโรงเรียนในสภาพแวดล้อม และบรรยากาศของการประกาศข่าวดี การเอาใจใส่ ดูแล อบรมปลูกฝังคุณค่าที่ดี ให้มีคุณลักษณะนิสัยตามคุณค่าพระวรสาร หรืออัตลักษณ์(5) ของโรงเรียน  ให้การดูแลช่วยเหลือและพัฒนาพฤติกรรมให้ผู้เรียนมีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด (ว.1/ ม.1ตบ.1.2 ปฐมวัย/ม.1ตบ1.2 (1) ขั้นพื้นฐาน/มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก)

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน ในการจัดองค์กร โครงสร้าง การบริหารบุคลากร การบริหารงบประมาณการเงิน การทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ตามนโนบายโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (ว.2/ ม.2 ปฐมวัย/ม.2 ตบ 2.1ขั้นพื้นฐาน/มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก)

5. พัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรท้องถิ่นให้มีคุณภาพ เข้มแข็ง สู่การจัดประสบการณ์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง  มุ่งสู่การเสริมสร้างเอกลักษณ์การจัดการศึกษาคาทอลิกที่บูรณาการคุณธรรม   การสอนหลักคำสอนศาสนา ให้ผู้เรียนได้พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ มีทักษะความรู้ ทักษะภาษา ทักษะชีวิตมีกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาที่สอดคล้องกับพัฒนาการในแต่ละด้าน เพื่อเป็นฐานในการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้อย่างสมดุล (ว.2/ ม.2 ตบ.2.1/ม.3 ตบ. 3.1,3.2,3.4 ปฐมวัย/ม.2 ตบ2.3 ม.3 ตบ.3.1,3.3,3.4 ขั้นพื้นฐาน)

6. พัฒนาระบบและการพัฒนาครูบุคลากรให้มีคุณภาพ ตามหลักการบริหารบุคคล(การคัดสรร การพัฒนา การบำรุงรักษา การประเมินผล)  มีครูเพียงพอตรงตามสายงาน มีจิตวิญญาณครูทำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตน สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาคาทอลิก และส่งเสริมให้บุคงศาสนาและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทางวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ  (ว.2/ ม.2 ตบ.2.2,2.3/ม.3 ตบ.3.1,3.2 ปฐมวัย/ม.2 ตบ 2.2,2.4 ม.3 ตบ.3.5 ขั้นพื้นฐาน)

7. ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างเหมาะสม จนเป็นที่ยอมรับ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ และบุคลากรทุกระดับ  (ว.2/ ม.2 ตบ.2.6 ปฐมวัย/ม.2 ตบ.2.2 ขั้นพื้นฐาน)

8. ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ แหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนรอบด้าน  พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การแลกเลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน (ว.2/ ม.2 ตบ.2.4,2.5/ม.3 ตบ.3.3 ปฐมวัย/ม.2 ตบ.2.5,2.6 ขั้นพื้นฐาน)

9. ส่งเสริมการปลูกฝังการดำรงรักษา สืบสาน คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร นักเรียนและชุมชน รักความเป็นไทย    (ว.2/มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก)

10. พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนทั้งระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กำหนดไว้  สู่การเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตที่สมดุลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  จนกลายเป็นคุณภาพที่เด่นชัดในตัวผู้เรียน สามารถดำรงชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีระเบียบวินัย มีจิตใจดี และมีจิตสาธารณะ  พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ระดับชาติให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการนำข้อมูลมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์และตัวผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  (ว.3/ ม.1 ตบ.1.1-1.4 ปฐมวัย/ม.1 ตบ.1.1-11.2 ขั้นพื้นฐาน)

11. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก และ อัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิกของบุคลากรและนักเรียนให้มีพฤติกรรมและลักษณะนิสัยตาม อัตลักษณ์ ๕ คือ “รัก เมตตา ซื่อสัตย์ รับใช้ พอเพียง” (ว.3/ ม.1 ตบ.1.2 ปฐมวัย/ม.1 ตบ.1.2(1) ขั้นพื้นฐาน/มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก)

12. เสริมสร้างผลสัมฤทธิ์และจุดเด่นด้านทักษะภาษาต่างประเทศ และทักษะการสื่อสาร ทักษะด้านเทคโนโลยี และทักษะชีวิตให้กับนักเรียนตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก (ว.3/มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก)
เป้าหมาย
กลยุทธ์ และเป้าหมายของโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานการศึกษาคาทอลิกและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเป้าหมายในกลยุทธ์


1. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบายของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี และตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก อย่างมีประสิทธิผลเด่นชัด   (ว.1/พ.1/มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก) (1.1)  

2. โรงเรียนดำเนินการบริหารจัดการให้มีบรรยากาศของการเป็นโรงเรียนคาทอลิก (ความรัก ความเมตตา ความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่นักเรียน) บรรยากาศของการประกาศข่าวดีในระดับคุณภาพดีขึ้นไป  (ว.1/พ.1 /มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก) (1.2)

3. โรงเรียนมีการจัดองค์กร  โครงสร้างบริหาร กระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก ครอบคลุมทุกด้าน ยึดหลักการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมใน School Cluster และกลุ่มโรงเรียน ตามนโยบายของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (รสจ.) และแผนอภิบาลของสังฆมณฑล  (ว.2/พ.4/ มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก) (4.1)

4. โรงเรียนกำหนดแผนงานการบริหารงบประมาณการเงินครอบคลุมทั่วถึงตามโครงสร้างการบริหาร และดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งจัดทำบัญชี และรายงานงบการเงิน ตรวจสอบ  ตามหลักสากล  (ว.2/พ.4/ ม.2 ปฐมวัย/ม.2 ตบ 2.1ขั้นพื้นฐาน) (4.2)
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่โรงเรียนมาตรฐานคาทอลิกและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเป้าหมายในกลยุทธ์

5. โรงเรียนมีหลักสูตรปฐมวัยที่สอดคล้องและครอบคลุมพัฒนาการเด็ก มีกระบวนการพัฒนา และบริหารจัดการหลักสูตรปฐมวัย มุ่งสู่การเสริมสร้างเอกลักษณ์การจัดการศึกษาคาทอลิก บรูณาการคุณธรรม และการพัฒนาผู้เรียนตามวัยอย่างมีคุณภาพ  (ว.2/พ.5/ ม.2 ตบ.2.1 ปฐมวัย) (5.1)

6. โรงเรียนมีการจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข มีพื้นฐานที่ดีสู่การเรียนในระดับสูงขึ้น  (ว.2/พ.5/ ม.3 ตบ.3.1-3.2 ปฐมวัย) (5.2)

7. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง มีกระบวนการพัฒนา และบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  มุ่งสู่การเสริมสร้างเอกลักษณ์การจัดการศึกษาคาทอลิก บรูณาการคุณธรรม และการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ(ว.2/พ.5/ ม.2 ตบ.2.3 ขั้นพื้นฐาน) (5.3)

8. โรงเรียนมีหลักสูตรท้องถิ่น การบูรณาการภูมิปัญญา มีหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างเอกลักษณ์สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนตามอัตลักษณ์และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาคาทอลิก  (ว.2/พ.5/ มาตรฐานการศึกษาค่าทอลิก) (5.4)

9. โรงเรียนจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง มีทักษะความรู้ ทักษะภาษา และทักษะชีวิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้ (ว.2/พ.5/ ม.3 ตบ.3.1 ขั้นพื้นฐาน) (5.5)

10. โรงเรียนมีระบบ และกระบวนการวัดและประเมินผลพัฒนาการผู้เรียนสอดคล้องกับหลักสูตรทั้งระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ สม่ำเสมอ และนำผลมาใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  (ว.2/พ.5/ม.3 ตบ.3.4 ปฐมวัย/ ม.3 ตบ.3.4 ขั้นพื้นฐาน) (5.6)

11. โรงเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกมิติ  (ว.2/พ.5/ม.3 ตบ.3.3 ขั้นพื้นฐาน) (5.7)

12. โรงเรียนมีหลักสูตรเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองในการพัฒนานักเรียนตามเป้าหมาย (ว.3/พ.12/ ม.1 ตบ.1.4 ปฐมวัย/ม.1 ตบ.1.1(1),(4) ขั้นพื้นฐาน/มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก) (12.1)
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาวิชาชีพบุคลากรทุกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเป้าหมายในกลยุทธ์

13. ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาและงานวิชาการให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานทั้งระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุตามเป้าหมาย สร้างความมั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้อง  (ว.2/พ.6/ม.2 ตบ.2.3 ปฐมวัย/ ม.2 ตบ.2.1,2.2,2.4 ขั้นพื้นฐาน) (6.1)

14. โรงเรียนมีระบบการพัฒนาครู-บุคลากรตามหลักการบริหารงานบุคคล (การคัดสรร การพัฒนา การประเมินผล และการบำรุงรักษา)  ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีจิตวิญญาณครู ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตน มีจำนวนครูเพียงพอตรงตามสายงาน สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาคาทอลิกและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (ว.2/พ.6/ม.2 ตบ.2.3 ปฐมวัย/ ม.2 ตบ.2.2,2.4 ขั้นพื้นฐาน) (6.2)

15. โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทางวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตนสอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรมทางศาสนาและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(ว.2/พ.6/ม.2 ตบ.2.3 ปฐมวัย/ ม.2 ตบ.2.4 ขั้นพื้นฐาน) (6.3)

16. ครูทั้งระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร มีความสามารถและทักษะในการจัดประสบการณ์และจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด  (ว.2/พ.6/ม.2 ตบ.2.3 ม.3 ตบ. 3.1-3.4 ปฐมวัย/ ม.2 ตบ.2.4 ม.3 ตบ.3.1-3.5 ขั้นพื้นฐาน) (6.4)

17. ครูมีความรู้และทักษะในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับหลักสูตร การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิจัยชั้นเรียน เพื่อนำผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย  (ว.2/พ.6/ม.2 ตบ.2.3 ม.3 ตบ. 3.1-3.4 ปฐมวัย/ ม.2 ตบ.2.4 ม.3 ตบ.3.1-3.5 ขั้นพื้นฐาน) (6.5)


กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาลักษณะนิสัยบุคลากรทุกระดับตามอัตลักษณ์สู่มาตรฐานการศึกษาคาทอลิกเป้าหมายในกลยุทธ์

18. บุคลากรของโรงเรียนทั้งระดับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกระดับปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ (5) ของโรงเรียนจนกลายเป็นลักษณะนิสัย มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณค่าพระวรสาร (ว.1 พ.2 มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก ) (2.1)

19. บุคลากรทุกระดับของโรงเรียนปฏิบัติเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาที่ตนนับถือ และเป็นแบบอย่างดีต่อผู้อื่นได้และทำประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอ (ว.1 พ.2 มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก ) (2.2)

20. บุคลากรทุกระดับมีพฤติกรรมลักษณะนิสัยสอดคล้องกับคุณค่าพระวรสาร “อัตลักษณ์ 5” ตามที่โรงเรียนกำหนด (ว.3/พ.11/ ม.1 ตบ.1.2 ปฐมวัย/ม.1 ตบ.1.2(1) ขั้นพื้นฐาน/มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก) (11.1)
 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาลักษณะนิสัยนักเรียนตามอัตลักษณ์สู่มาตรฐานการศึกษาคาทอลิกเป้าหมายในกลยุทธ์

21. โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนทั้งระดับปฐมวัย และขั้นพื้นฐานให้มีคุณลักษณะนิสัยตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาที่ตนนับถือ และเป็นแบบอย่างดีต่อผู้อื่นจนเป็นที่ยอมรับได้ (ว.1/พ.3 /มาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายใน : ม.1ตบ.1.2 ปฐมวัย/ม.1ตบ1.2 (1) ขั้นพื้นฐาน /มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก) (3.1)

22. โรงเรียนนำปรัชญาคติพจน์ และวิสัยทัศน์มาปลูกฝัง และรณรงค์ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ทำให้ผู้เรียนมีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม (ว.1/พ.3 /มาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายใน : ม.1 ตบ.1.2 ปฐมวัย/ม.1ตบ1.2 (1) ขั้นพื้นฐาน /มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก) (3.2)

23. นักเรียนมีพฤติกรรมลักษณะนิสัยสอดคล้องกับคุณค่าพระวรสาร “อัตลักษณ์ ๕” ตามที่โรงเรียนกำหนด (ว.3/พ.11/ ม.1 ตบ.1.2 ปฐมวัย/ม.1 ตบ.1.2(1) ขั้นพื้นฐาน/มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก) (11.2)
 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์นักเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเป้าหมายในกลยุทธ์

ระดับปฐมวัย

24. นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และสามารถดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย จากภาวะความเสี่ยงได้เหมาะสมตามวัย (ว.3/ พ.10/ม.1 ตบ.1.1ปฐมวัย) (10.1)

25. นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมและมีวินัยและความรับผิดชอบตามวัย (ว.3/ พ.10/ม.1 ตบ.1.2ปฐมวัย) (10.2)

26. นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีมารยาท กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้ตามวัย (ว.3/ พ.10/ม.1 ตบ.1.3ปฐมวัย) (10.3)

27. นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสติปัญญา มีทักษะในการสื่อสาร การคิดพื้นฐาน การแสวงหาความรู้ การตั้งคำถาม การหาคำตอบและมีจิตนาการสอดคล้องกับมาตรฐานตามวัย  (ว.3/ พ.10/ม.1 ตบ.1.4ปฐมวัย) (10.4)

ระดับขั้นพื้นฐาน

28. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด (ว.3/ พ.10/ม.1 ตบ.1.1(1),(4) ขั้นพื้นฐาน) (10.5)

29. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่นได้ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด (ว.3/ พ.10/ม.1 ตบ.1.1(2) ขั้นพื้นฐาน) (10.6)

30. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน นำความรู้ไปสร้างนวัตกรรม และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพสุจริตได้ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด (ว.3/ พ.10/ม.1 ตบ.1.1(3),(5),(6) ขั้นพื้นฐาน) (10.7)

31. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเรื่องการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น เคารพในความแตกต่างอย่างมีความสุข มีสุขภาวะทางร่างกาย และมีจิตสาธารณะตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด (ว.3/ พ.10/ม.1 ตบ.1.2(3),(4) ขั้นพื้นฐาน) (10.8)

32. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-net) ผ่านเกณฑ์และพัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ว.3/ พ.10/ม.1 ตบ.1.1(3),(5),(6) ขั้นพื้นฐาน)
33. นักเรียนมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีและทักษะการสื่อสารที่เป็นเอกลักษณ์สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ (ว.3/พ.12/ ม.1 ตบ.1.4 ปฐมวัย/ม.1 ตบ.1.1(1),(4) ขั้นพื้นฐาน/มาตรฐานการศึกษา
 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเป้าหมายในกลยุทธ์

34. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน มีแผนกลยุทธ์ ที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและดำเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาคาทอลิกที่โรงเรียนกำหนด (ว.2/ พ. 7/ม.2 ตบ.2.6 ปฐมวัย/ม.2 ตบ.2.1-2 ขั้นพื้นฐาน) (7.1)

35. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน มีแผนพัฒนาคุณภาพ และดำเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่กำหนดไว้ในกฏกระทรวงสู่การตรวจรับรองคุณภาพการศึกษาภายนอก (ว.2/ พ.7/ม.2 ตบ.2.6 ปฐมวัย/ม.2 ตบ.2.2 ขั้นพื้นฐาน) (7.2)

36. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างเหมาะสม(ว.2/ พ.7/ม.2 ตบ.2.6 ปฐมวัย/ม.2 ตบ.2.2 ขั้นพื้นฐาน) (7.3)

37. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในและมีผู้รับผิดชอบโดยตรง(ว.2/ พ.7/ม.2 ตบ.2.6 ปฐมวัย/ม.2 ตบ.2.2 ขั้นพื้นฐาน) (7.4)
 

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เป้าหมายในกลยุทธ์

38. โรงเรียนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน มีความปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน (ว.2/พ.8/ ม.2 ตบ.2.4,2.5/ม.3 ตบ.3.3 ปฐมวัย/ม.2 ตบ.2.5,2.6 ขั้นพื้นฐาน) (8.1)

39. โรงเรียนจัดหาและพัฒนาใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสมกับวัยของเด็ก มีความปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ และสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ (ว.2/พ.8/ ม.2 ตบ.2.4,2.5/ม.3 ตบ.3.3 ปฐมวัย/ม.2 ตบ.2.5,2.6 ม.3 ตบ.3.2 ขั้นพื้นฐาน) (8.2)

40. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และนำผลมาใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ (ว.2/พ.8/ ม.2 ตบ.2.5/ม.3 ตบ.3.4 ปฐมวัย/ม.2 ตบ.2.6 ม.3 ตบ.3.4-5 ขั้นพื้นฐาน) (8.3)
                  
 
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาการปลูกฝัง การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีความเป็นไทย และธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเป้าหมายในกลยุทธ์

41. โรงเรียนมีกระบวนการในการลูกฝังคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้นักเรียนรักชุมชน ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย (ว.2 /พ.9/ม.1.2 (2) ขั้นพื้นฐาน/มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก) (9.1)

42. โรงเรียนมีปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ว.2/พ.9/ม.1.2 (1) ขั้นพื้นฐาน/มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก) (9.2)